Giới thiệu

Phương pháp
và nội dung nghiên cứu

bg-blur
Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu bán lẻ

1. Vai trò: 

Nghiên cứu bán lẻ (retail audit) là nghiên cứu về việc phân tích tình hình hàng hóa như là mua vào, tồn kho, bán ra….của các thương hiệu tại các cửa hàng bán lẻ đại diện, từ đó có thể đo lường được nguồn cung ứng, thị phần và sự phát triển của các thương hiệu trong thị trường bán lẻ.

A picture containing text, handcart
<p>Description automatically generated"><p><strong><span style=

2. Cách thực hiện

Việc thu thập dữ liệu trong các cuộc khảo sát được thực hiện mỗi tháng. Trong suốt quá trình kiểm tra, người kiểm toán ghi lại các số liệu thống kê từ thực tế và trên các hóa đơn: 

  • Các sản phẩm đang được bày bán tại cửa hàng 

  • Kiểm kê các sản phẩm còn trong kho tại thời điểm kiểm tra 

  • Việc mua bán đã thực hiện thế nào từ lần kiểm tra trước 

  • Giá cả bán lẻ 

  • Số lượng hàng luân chuyển, chi phí, và thu nhập. 

  • Các khuyến mãi tại cửa hàng 

  • Những khó khăn gặp phải tại các cửa hàng bán lẻ.