Chính sách

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Mục đích của việc thu thập thông tin đáp viên nhằm liên quan đến các vấn đề như:

  • Hỗ trợ khách hàng: tư vấn các dịch vụ hoặc sản xuất sản phẩm tốt hơn để phục vụ người tiêu dùng.

  • Cung cấp thông tin các dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của khách hàng.

  • Gửi thông báo các chương trình, dịch vụ mới nhất và được sự đồng ý của đáp viên trước khi thu thập thông tin dữ liệu thô.

  • Giải quyết vấn đề phát sinh khi thực hiện dịch vụ.

  • Ngăn chặn các hoạt động thu thập dữ liệu phạm pháp.

  • Đo lường và cải thiện các dịch vụ cho khách hàng và người tiêu dùng.

Như vậy, nhóm độ tuổi có những thay đổi ngoài lướt web và mạng xã hội thì người trong nhóm 35-55 tuổi dành thời gian nhiều nhất cho hoạt động chăm sóc bản thân và gia đình; trong khi đó, nhóm từ 18-34 tuổi thì cân bằng thời gian giữa công việc/ học hành và chăm sóc bản thân/ gia đình.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng có những lo lắng nhất định khi phải thực hiện chế độ giãn cách dài ngày của khu vực không biết khi nào kết thúc.

2. Phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của đáp viên khi:

  • Đáp viên trực tiếp cung cấp: Đáp viên trực tiếp cung cấp bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.

  • Khách hàng tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi khách hàng tương tác trên website https://ciresearch.com.vn/

  • Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi thu thập thông tin đáp viên từ các nguồn hợp pháp khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty nghiên cứu thị trường CI Research và khách hàng sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do đáp viên cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình thu thập dữ liệu cho khách hàng hoặc khi đáp viên có yêu cầu hủy thông tin đã cấp.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

– Các khách hàng là bên yêu cầu cung cấp dịch vụ cho liên quan đến thu thập dữ liệu và phân tích báo cáo, chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

– Chúng tôi sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến website https://ciresearch.com.vn/. Khi đó, bên thứ ba có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

– Các dự án có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

– Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

– Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.